Visuotinis susirinkimas 2009 11 27

Geriausi pasaulio universitetai turi absolventų klubus, daug padedančius savo mokslo įstaigoms. Šiuo keliu pradėjo žengti ir Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) aktyviausi absolventai, prieš metus įkūrę savo klubą „LŽŪU alumni“. Penktadienį vyko klubo narių visuotinis susirinkimas, kurio metu apžvelgti nuveikti darbai, aptartos klubo veiklos gairės ateinantiems metams.

„LŽŪU alumni“ vizija – veikli, visuotinai pripažinta organizacija, dirbanti universiteto ir jo absolventų labui, prisidedanti prie žemės ūkio, kaimo ir visos Lietuvos pažangos. Klubas siekia sudaryti galimybę plėtoti visapusiškai naudingą dialogą ir partnerytę tarp visų kartų absolventų, dirbančių šalies žemės ūkyje ir agroversle, bei būsimų absolventų, šiandienos studentų, universiteto benduomenės, kurti ir stiprinti pasididžiavimo savuoju universitetu tradicijas, gerinti agrarinio mokslo ir profesijų įvaizdį, padėti universitetui įgyvendinti jo viešąją misiją, prisidėti gerinant universiteto įvaizdį šalyje ir užsienyje.

Klubas veikia ne uždaroje erdvėje, mes turime taikytis prie universiteto gyvenimo. Mūsų darbas bus reikšmingas universitetui tuomet, jei tam įdėsime pastangų. O pradėti reikia nuo studentų, – sakė „LŽŪU alumni“ prezidentas dr. Edvardas Makelis. Jis apžvelgė per pirmuosius klubo veiklos metus atliktus darbus. Jų nemažai. Universitete balandžio pradžioje vykusios parodos „Ką pasėsi…2009“ metu įvyko susitikimas, skirtas klubo veiklai pristatyti bei plėtros galimybėms aptarti. „LŽŪU alumni“ nariai šventiškai paminėjo Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną, pasveikino į universitetą įstojusius pirmakursius ir visiems studentams dovanojo grupės „69 danguje“ koncertą. Žinoma, jis nebūtų įvykęs be agroverslo įmonių ir aktyvių ūkininkų finansinės pagalbos. Šiuo renginiu ypač džiaugėsi universiteto studentai. Rudeninės universitete vykusios parodos „Sprendimų ratas 2009“ metu klubas surengė konferenciją „LŽŪU absolventų grįžtamasis ryšys: galimos bendradarbiavimo kryptys ir idėjos verslumo iniciatyvoms kaimo vietovėse plėtoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013  metų programos (KPP) priemones“. Tai didžiausi, bet ne vieninteliai per metus absolventų klubo organizuoti renginiai. „LŽŪU alumni“ valdyba, sudaryta iš visų penkių universitete esančių fakultetų absolventų, reguliariai renkasi į posėdžius aptarti svarbiausių veiklos klausimų.

Pirmieji klubo metai, galima sakyti, – tik gero starto pradžia. Kaip sakė dr. E. Makelis, klubas išaugins sparnus, bus stiprus tada, kai dabartiniai universiteto studentai taps absolventais, o tai reiškia tada, kai kiekvienam universitetą baigusiam jaunam žmogui dalyvavimas absolventų klubo veikloje taps tarsi savaime būtinu dalyku.

Tad daug svarbių darbų numatoma kitiems metams. Susirinkime aptartos jų gairės. „LŽŪU alumni“ planuoja prisidėti prie abiturientų stojimo į universitetą skatinimo, plėsti klubo veiklą regionuose, kurti patrauklias viešinimo apie klubą priemones, didinti narių skaičių, pradėti rengti universiteto absolventų duomenų bazę, organizuoti mokslinius, pažintinius bei skatinamuosius renginius. Pasak dr. E. Makelio, klubo veiklos galimybių yra labai daug, tačiau iš pradžių būtų verta koncentruotis į kelias svarbiausias. Tai – darbas su studentais, renginiai, susiję su universiteto veikla, narių skaičiaus plėtra. Klubo veiklą numatoma organizuoti tiek sekcijose pagal fakultetus, tiek ir regionų skyriuose.

Atsižvelgus į šalies ekonominės padėties pablogėjimą susirinkime buvo nutarta sumažinti klubo nario stojamąjį mokestį iki 40 Lt dirbantiesiems ir iki 20 Lt nedirbantiesiems. Norą tapti „LŽŪU alumni“ klubo nariu galima pareikšti ne tik atvykus į universitetą, bet ir interneto erdvėje – www.asu.lt, įėjus į klubo puslapį ir užpildžius anketą. Kiekvienas save gerbiantis LŽŪU absolventas turėtų dalyvauti klubo veikloje.

„LŽŪU alumni“ norus glaudžiai bendradarbiauti su studentais pastarieji entuziastingai palaiko. LŽŪU studentų atstovybės prezidentė ketvirtojo kurso agronomijos studentė Živilė Vyštartaitė, su fakultetų atstovais dalyvavusi susirinkime, net pasiūlė konkrečius būdus. Pavyzdžiui, kiekviename fakultete surengti studentų susitikimus su „LŽŪU alumni“, taip informuoti apie klubo veiklą. Ž.Vyštartaitė taip pat siūlo studentų bei absolventų klubo atstovams vykti į kaimo mokyklas ir jose pristatyti LŽŪU studijų programas.

Agrarinių specialybių studijų populiarinimas tapo viena aktualiausių nūdienos temų. Šalies valdžiai pradėjus mokslo ir studijų reformą, pakeitus stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką, žemės ūkio specialybėms dėl valstybės finansuojamų vietų teko konkuruoti su tokiomis visuomet populiarioms specialybėmis kaip medicina ir pan., į kurias nuo seno stoja stipresni abiturientai. Dar prieš patvirtinant tokią studentų priėmimo tvarką, agrarininkai ją kritikavo, tačiau valdžios vyrai į tai neatsižvelgė.

„LŽŪU alumni“ susirinkime kalbėta apie tai, kad klubas turėtų padėti universitetui ir kovoti, kad nors kitiems metams studentų priėmimo tvarka bei su ja susiję teisės aktai būtų pakoreguoti. Svarbiausia būtų pasiekti, kad žemės ūkio specialybes išskirtų į atskirą mokslų grupę (dabar jos yra biomedicinos mokslų grupėje), kad būtų numatytas tikslinis tam tikrų studijų programų finansavimas. „LŽŪU alumni“ klubas kartu su šalies agroverslo atstovais šiais klausimais artimiausiu laiku nutarė parengti kreipimąsi į šalies valdžios institucijas.

Parengė „Ūkininko patarėjo“
korespondentė Rasa Jagaitė

č